Chính sách quyền riêng tư

Cập nhật gần đây nhất vào ngày 13/9/2021

Chính sách quyền riêng tư này mô tả các chính sách và quy trình của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Bạn khi Bạn sử dụng Dịch vụ và cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn và cách pháp luật bảo vệ Bạn.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Để sử dụng Dịch vụ, Bạn có thể đồng ý việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách quyền riêng tư này.

 

Giải thích và Định nghĩa

Giải thích

Những từ có chữ cái đầu tiên viết hoa được định nghĩa cụ thể như bên dưới. Các định nghĩa này đều cùng chung ý nghĩa bất kể ở dạng số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Theo mục đích của Chính sách quyền riêng tư này:

Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để Bạn truy cập Dịch vụ hoặc một vài phần Dịch vụ của chúng tôi.

Doanh nghiệp, theo mục đích của Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA), là Công ty với tư cách là thực thể pháp lý thu thập Dữ liệu cá nhân của Người tiêu dùng và xác định mục đích và phương pháp xử lý Dữ liệu cá nhân của Người tiêu dùng, hoặc thay mặt cho thực thể thu thập thông tin đó độc lập hoặc kết hợp với các thực thể khác xác định mục đích và phương pháp xử lý Dữ liệu cá nhân của Người tiêu dùng, hoạt động kinh doanh tại Bang California.

Công ty (được gọi là “Công ty” hoặc “Chúng tôi” trong Thỏa thuận này) là CT Strategies, có địa chỉ tại 1800 M Street NW Ste 540, Washington, D.C. 20036.

Theo mục đích của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR), Công ty là Bên kiểm soát dữ liệu.

Người tiêu dùng, theo mục đích của CCPA, là cá nhân cư trú tại California. Người dân, theo định nghĩa trong luật, bao gồm (1) mọi cá nhân đang cư trú ở Hoa Kỳ không phải vì mục đích tạm thời hoặc nhất thời, và (2) mọi cá nhân cư trú tại Hoa Kỳ nhưng hiện ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ vì mục đích tạm thời hoặc nhất thời.

Cookie là tệp nhỏ do một trang web lưu trữ trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của Bạn, chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của Bạn trên trang web đó qua nhiều lượt sử dụng.

Quốc gia là Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

Bên kiểm soát dữ liệu, theo mục đích của GDPR, là Công ty với tư cách pháp nhân độc lập hoặc liên kết với các pháp nhân khác xác định mục đích và phương tiện xử lý Dữ liệu cá nhân.

Thiết bị là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ, chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

Không theo dõi (Do Not Track – DNT) là khái niệm được các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, đặc biệt là Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) Hoa Kỳ khuyến khích sử dụng cho ngành Internet để triển khai và phát triển một cơ chế cho phép người dùng Internet kiểm soát việc theo dõi các hoạt động trực tuyến của họ trên nhiều trang web.

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng.

Theo mục đích của GDPR, Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến Bạn như tên, số CMND, dữ liệu vị trí, dánh tính trực tuyến hoặc một hay nhiều yếu tố đặc tính về thể chất, sinh lý, di truyền, tâm thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của Bạn.

Theo mục đích của CCPA, Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào xác định danh tính, mô tả hoặc có khả năng liên kết được hoặc có thể được liên kết một cách có lý, trực tiếp hoặc gián tiếp với Bạn.

Bán hàng, theo mục đích của CCPA, có nghĩa là bán, cho thuê, phát hành, tiết lộ, phổ biến, cung cấp, chuyển giao, hoặc chia sẻ bằng lời nói, bằng văn bản, bằng phương tiện điện tử hoặc cách khác, Dữ liệu cá nhân của Người tiêu dùng cho một doanh nghiệp khác hoặc một bên thứ ba để thu lại tiền hoặc giá trị khác.

Dịch vụ đồng nghĩa với Trang web.

Nhà cung cấp Dịch vụ là cá nhân hoặc pháp nhân thay mặt cho Công ty xử lý dữ liệu, bao gồm các công ty bên thứ ba hoặc các cá nhân được Công ty thuê để tạo điều kiện cho Dịch vụ, thay mặt Công ty cung cấp Dịch vụ, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty phân tích cách Dịch vụ được sử dụng. Theo mục đích của GDPR, Nhà cung cấp Dịch vụ được coi là Người xử lý dữ liệu.

Dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba là bất kỳ trang web hoặc trang mạng xã hội nào mà thông qua đó Người dùng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ, chẳng hạn như thời lượng của một lượt truy cập trang.

Trang web là trang web của CT Strategies tại địa chỉ https://ct-strategies.com

Bạn nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc là công ty hay thực thể pháp lý khác thay mặt cá nhân đó truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nếu có.

Dựa theo GDPR, với tư cách là cá nhân sử dụng dịch vụ, Bạn có thể được gọi là Chủ thể dữ liệu hoặc là Người dùng.

 

Thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của Bạn

Các loại Dữ liệu cá nhân được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Địa chỉ email

Họ và tên

Số điện thoại

Địa chỉ, Thành phố, Tỉnh , Mã bưu chính/Mã ZIP, Thành phố

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (địa chỉ IP) của Thiết bị của Bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà Bạn truy cập, thời gian và ngày Bạn truy cập, khoảng thời gian Bạn sử dụng các trang đó, các mã định danh thiết bị duy nhất và các dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, Chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động Bạn sử dụng, mã định danh duy nhất của thiết bị di động của Bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của Bạn, hệ điều hành di động của Bạn, loại trình duyệt Internet di động Bạn sử dụng, các mã định danh thiết bị duy nhất và các dữ liệu chẩn đoán khác.

Ngoài ra, Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin mà trình duyệt của Bạn gửi đi mỗi khi Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Thông tin từ các Dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba

Công ty cho phép Bạn tạo tài khoản và đăng nhập để sử dụng Dịch vụ thông qua các Dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba sau đây:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Nếu Bạn quyết định đăng ký thông qua hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào Dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba, Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân đã được liên kết với tài khoản của Dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba của Bạn, như tên, địa chỉ email, hoạt động của Bạn hoặc danh sách liên hệ của Bạn được liên kết với tài khoản đó.

Bạn cũng có thể chia sẻ thông tin bổ sung với Chúng tôi thông qua tài khoản Dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba của Bạn. Nếu Bạn chọn cung cấp thông tin và Dữ liệu cá nhân đó trong lúc đăng ký hoặc lúc khác, tức là Bạn cho phép Chúng tôi sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin theo cách phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này.

Công nghệ theo dõi và Cookie

Chúng tôi sử dụng Cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của Chúng tôi và lưu trữ một số thông tin nhất định. Các công nghệ theo dõi được dùng là đèn hiệu (beacon), nhãn (tag) và mã (script) để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của Chúng tôi. Các công nghệ được Chúng tôi sử dụng có thể bao gồm:

 • Cookie hoặc Cookie trình duyệt. Cookie là tệp nhỏ được lưu trên Thiết bị của Bạn. Bạn có thể ra lệnh cho trình duyệt từ chối Cookie hoặc chỉ ra khi Cookie được gửi đến. Tuy nhiên, nếu Bạn không chấp nhận Cookie, Bạn có thể không sử dụng được một vài phần Dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ của chúng tôi sẽ sử dụng Cookie, trừ trường hợp Bạn đã cài đặt để trình duyệt từ chối Cookie.
 • Flash cookie. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm một số tính năng có thể sử dụng các đối tượng chia sẻ cục bộ (còn được gọi là Flash cookie) để thu thập và lưu trữ thông tin về các tùy chọn và hoạt động của Bạn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Cài đặt trình duyệt được áp dụng cho Cookie trình duyệt, không áp dụng cho Flash cookie và ngược lại. Để biết thêm thông tin về cách bạn có thể xóa Flash cookie, xin mời đọc bài viết “Where can I change the settings for disabling, or deleting local shared objects?” tại https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web beacon. Một số phần trong Dịch vụ và các email của chúng tôi có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được gọi là web beacon (đèn hiệu web, còn được gọi là gif vô hình, pixel tag, và gif pixel đơn). Web beacon cho phép Công ty đếm số lượng người dùng đã truy cập vào một trang hoặc mở một email, bên cạnh một số hoạt động liên quan đến trang web khác (ví dụ như ghi nhận mức độ phổ biến của một phần nhất định và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ).

Cookie có thể là Cookie cố định hoặc Cookie phiên. Cookie cố định được giữ lại trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của Bạn khi Bạn ngưng kết nối, trong khi Cookie phiên bị xóa ngay khi Bạn đóng trình duyệt web. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại cookie tại bài viết “All About Cookies” của TermsFeed.

Chúng tôi sử dụng Cookie cố định và Cookie phiên cho các mục đích được nêu dưới đây:

Cookie cần thiết/thiết yếu

Loại: Cookie phiên

Bên quản lý: CT Strategies

Mục đích: Cookies này là cần thiết để cung cấp cho Bạn các dịch vụ sẵn có trong trang web và cho phép Bạn sử dụng một số tính năng của nó. Những Cookies này giúp nhận dạng người dùng và ngăn chặn việc mạo danh người dùng. Nếu không có những Cookies này, các dịch vụ mà Bạn yêu cầu sẽ không được cung cấp và Chúng tôi chỉ sử dụng các Cookies này để cung cấp các dịch vụ đó cho Bạn.

Cookie chấp nhận chính sách/thông báo Cookie

Loại: Cookie cố định

Bên quản lý: CT Strategies

Mục đích: Những Cookie này xác định xem người dùng đã chấp nhận việc sử dụng cookie trên Trang web hay chưa.

Cookie chức năng

Loại: Cookie cố định

Bên quản lý: CT Strategies

Mục đích: Những Cookies này cho phép Chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn của Bạn khi sử dụng Website như: ghi nhớ chi tiết đăng nhập của bạn hoặc ngôn ngữ tùy chọn. Mục đích của những Cookies này giúp Bạn có nhiều trải nghiệm cá nhân hơn và tránh phải nhập lại tùy chọn của bản thân mỗi khi Bạn sử dụng Website của Chúng tôi

Cookie hiệu năng

Loại: Cookie cố định

Bên quản lý: Bên thứ ba

Mục đích: Những Cookies này được sử dụng để theo dõi thông tin về lưu lượng truy cập và cách người dùng sử dụng trang Web của Chúng tôi. Thông tin thu thập từ những Cookies này có thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác định Bạn là một khách truy cập cá nhân do thông tin này thường liên kết với mã định danh giả liên quan đến thiết bị bạn dùng để truy cập Trang web. Chúng tôi cũng sử dụng những Cookies này để thử nghiệm các quảng cáo, trang mới, tính năng mới hoặc chức năng mới của Website để xem phản ứng của người dùng.

Để biết thêm thông tin về Cookie mà Chúng tôi sử dụng cũng như các lựa chọn của Bạn về Cookie, vui lòng xem Chính sách về cookie của Chúng tôi hoặc mục Cookie trong Chính sách quyền riêng tư của Chúng tôi.

Sử dụng Dữ liệu cá nhân của Bạn

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau đây:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để quản lý Tài khoản của Bạn: quản lý việc Bạn đăng ký làm người dùng Dịch vụ. Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp có thể cho Bạn quyền truy cập vào nhiều chức năng của Dịch Vụ dành cho Bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký.
 • Để thực hiện hợp đồng: phát triển, tuân thủ và thực hiện hợp đồng mua bán các sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ mà Bạn đã mua hoặc của bất kỳ hợp đồng nào khác với Chúng tôi thông qua Dịch vụ.
 • Để liên hệ với Bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy của ứng dụng di động về các bản cập nhật hoặc thư từ trao đổi thông tin liên quan đến các chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ theo hợp đồng, bao gồm cả các bản cập nhật bảo mật khi cần thiết hoặc hợp lý để triển khai.
 • Để cung cấp cho Bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về mặt hàng, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự với những gì bạn đã mua hoặc hỏi mua, trừ khi Bạn đã chọn không nhận thông tin đó.
 • Để quản lý yêu cầu của Bạn: đáp ứng và quản lý yêu cầu Bạn gửi cho Chúng tôi.
 • Để mang lại cho Bạn quảng cáo nhắm đối tượng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Bạn để phát triển và chạy quảng cáo (và làm việc với các nhà cung cấp bên thứ ba có cùng hoạt động này) phù hợp với mối quan tâm và/hoặc địa điểm của Bạn, và để đo mức độ hiệu quả của quảng cáo.
 • Để chuyển đổi doanh nghiệp: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Bạn trong việc đánh giá và thực hiện sáp nhập, giải thể, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể, hoặc việc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của Chúng tôi trong hoạt động liên tục hay là một phần của thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, khi mà Dữ liệu cá nhân do Chúng tôi nắm giữ về người dùng Dịch vụ của chúng tôi nằm trong số các tài sản được chuyển giao.
 • Cho mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định tính hiệu quả của các chiến dịch khuyến mại của chúng tôi, và để đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, các dịch vụ, hoạt động marketing của chúng tôi và trải nghiệm dành cho bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn trong các trường hợp sau:

 • Với Nhà cung cấp Dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Nhà cung cấp Dịch vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba cho Bạn sau khi truy cập Dịch vụ của chúng tôi, cũng như để liên hệ với Bạn.
 • Để chuyển đổi doanh nghiệp: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân của Bạn liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán về việc sáp nhập, mua tài sản của Công ty, tài trợ hoặc mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp của Chúng tôi với một công ty khác.
 • Với các công ty liên kết: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Bạn với các công ty liên kết của Chúng tôi. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ bắt buộc các công ty liên kết tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này. Các công ty liên kết bao gồm công ty mẹ của Chúng tôi và bất kỳ công ty con, đối tác liên doanh hoặc công ty nào khác được Chúng tôi kiểm soát hoặc có chung công ty mẹ với Chúng tôi.
 • Với đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Bạn với các đối tác kinh doanh của Chúng tôi để cung cấp cho Bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi.
 • Với người dùng khác: khi Bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác công khai với người dùng khác, những thông tin đó có thể được xem bởi tất cả người dùng và được phát tán công khai ra bên ngoài. Nếu Bạn tương tác với người dùng khác hoặc đăng ký thông qua Dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba, thì những người liên hệ của Bạn trên Dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba có thể nhìn thấy tên, trang cá nhân, hình ảnh và nội dung mô tả về hoạt động của Bạn. Tương tự như trên, những người dùng khác cũng có thể xem nội dung mô tả về hoạt động của Bạn, giao tiếp với Bạn và xem trang cá nhân của Bạn.
 • Với sự đồng thuận của Bạn: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn nhằm mục đích khác so với những trường hợp nêu trên khi có sự đồng thuận của Bạn.

Lưu giữ Dữ liệu cá nhân của Bạn

Công ty sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu cá nhân của Bạn khi cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu cá nhân của Bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi buộc phải lưu giữ dữ liệu của bạn để tuân thủ luật pháp hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Công ty cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này dùng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng cho Dịch vụ của Chúng tôi, hoặc Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải giữ lại dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Chuyển giao Dữ liệu cá nhân của Bạn

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu cá nhân, được xử lý tại các văn phòng điều hành của Công ty và tại bất kỳ nơi nào khác có sự tham gia xử lý của các bên liên quan. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến cũng như duy trì trên các máy tính nằm ngoài thành phố, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực thuộc chính phủ khác của Bạn, những nơi mà luật bảo vệ dữ liệu có thể khác so với luật trong khu vực của Bạn.

Sau khi đã đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, việc Bạn gửi thông tin có nghĩa là Bạn đồng ý với việc thông tin đó được chuyển đi.

Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của Bạn sẽ được xử lý an toàn cũng như tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và sẽ không chuyển Dữ liệu cá nhân của Bạn cho một tổ chức hoặc quốc gia nào trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp, bao gồm cả bảo mật dữ liệu và thông tin cá nhân khác của Bạn.

Tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Bạn

Giao dịch kinh doanh

Nếu Công ty có tham gia vào hoạt động sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu cá nhân của Bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ thông báo trước khi Dữ liệu cá nhân của Bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng áp dụng của Chính sách quyền riêng tư khác. 

Thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, Công ty có thể phải tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc để đáp ứng các yêu cầu hợp lệ của các cơ quan chính quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

 Các yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Bạn khi thực sự tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và duy trì các quyền hoặc tài sản của Công ty
 • Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của Người dùng Dịch vụ hoặc của công chúng
 • Bảo vệ trước các trách nhiệm pháp lý

Bảo mật Dữ liệu cá nhân của Bạn

Việc bảo mật Dữ liệu cá nhân của Bạn rất quan trọng đối với Chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào an toàn tuyệt đối. Chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Bạn, tuy nhiên Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho Dữ liệu.

 

Thông tin chi tiết về việc xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn

Các Nhà cung cấp Dịch vụ của Chúng tôi có thể truy cập vào Dữ liệu cá nhân của Bạn. Thông tin về hoạt động của Bạn trên Dịch vụ của Chúng tôi có thể được nhà cung cấp bên thứ ba thu thập, lưu trữ, sử dụng, xử lý và chuyển giao theo Chính sách quyền riêng tư của họ.

Phân tích dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng các Nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Google Analytics

Google Analytics là dịch vụ phân tích trang web được Google cung cấp cho mục đích theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, và chia sẻ dữ liệu này với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để cụ thể hóa và cá nhân hóa các quảng cáo trên mạng lưới quảng cáo của riêng họ.

Bạn có thể từ chối cung cấp cho Google Analytics hoạt động của mình trên Dịch vụ bằng cách cài đặt tiện ích từ chối Google Analytics cho trình duyệt. Tiện ích này ngăn chặn JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập.

Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang Bảo mật và Điều khoản của Google tại: https://policies.google.com/privacy

Remarketing dựa theo hành vi

Công ty sử dụng dịch vụ tiếp thị lại (remarketing) để quảng cáo cho Bạn sau khi Bạn truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cùng các nhà cung cấp bên thứ ba tận dụng Cookie và các công nghệ khác để nhận biết Thiết bị của Bạn và giúp Chúng tôi hiểu cách Bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, với mục đích giúp cho Dịch vụ phản ánh đúng ý thích của Bạn và mang đến những quảng cáo đáng quan tâm hơn đối với Bạn.

Các nhà cung cấp bên thứ ba của Chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, xử lý và chuyển giao thông tin về hoạt động của Bạn trên Dịch vụ của Chúng tôi dựa vào các Chính sách quyền riêng tư của họ và nhằm cho phép Chúng tôi:

 • Đo và phân tích lưu lượng truy cập và hoạt động duyệt web trên Dịch vụ của Chúng tôi
 • Mang đến cho Bạn quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trên các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba
 • Đo và phân tích mức độ hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của Chúng tôi

Một số các nhà cung cấp bên thứ ba có thể sử dụng công nghệ không phải là Cookie và không chịu ảnh hưởng của các thiết lập trong trình duyệt liên quan đến Cookie. Trình duyệt có thể không cho phép Bạn chặn những công nghệ này. Để từ chối việc thu thập và sử dụng thông tin nhằm mục đích mang đến cho Bạn các nội dung quảng cáo dựa trên mối quan tâm, Bạn có thể sử dụng các công cụ của bên thứ ba sau đây:

Bạn có thể chọn hoàn toàn không nhận quảng cáo đã được cá nhân hóa bằng cách bật các tính năng bảo vệ quyền riêng tư trên thiết bị di động của bạn, ví dụ như Giới hạn theo dõi quảng cáo (iOS) và Không cá nhân hóa quảng cáo (Android). Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hệ thống Trợ giúp trên thiết bị di động của Bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ địa chỉ email đã được mã hóa (nếu có) hoặc mã định danh trực tuyến được thu thập trên Dịch vụ của Chúng tôi với các nhà cung cấp bên thứ ba. Điều này giúp các nhà cung cấp bên thứ ba của Chúng tôi nhận dạng Bạn và mang đến quảng cáo cho Bạn trên nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau. Để biết thêm chi tiết về các công nghệ được nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng và khả năng hoạt động trên nhiều thiết bị của các công nghệ này, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của từng nhà cung cấp ở dưới đây.

Các nhà cung cấp bên thứ ba được Chúng tôi sử dụng là:

Google Ads (AdWords)

Google Ads (AdWords) là dịch vụ remarketing được cung cấp bởi Google Inc.

Bạn có thể từ chối Google Analytics dành cho Quảng cáo hiển thị và tùy chỉnh quảng cáo trên Mạng Hiển thị của Google tại trang Cài đặt của Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

Google cũng khuyên bạn cài đặt tiện ích từ chối Google Analytics cho trình duyệt của mình – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tiện ích từ chối Google Analytics cho trình duyệt cho phép người dùng ngăn chặn Google Analytics thu thập và sử dụng dữ liệu của mình.

Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang Bảo mật và Điều khoản của Google tại: https://policies.google.com/privacy

Lượng sử dụng, tính hiệu quả và các vấn đề khác

Chúng tôi có thể sử dụng các Nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba để cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.

reCAPTCHA vô hình

Chúng tôi sử dụng dịch vụ CAPTCHA vô tình có tên là reCAPTCHA, là dịch vụ do Google điều hành.

Dịch vụ CAPTCHA có thể thu thập thông tin từ Bạn và Thiết bị của Bạn nhằm phục vụ mục đích an ninh.

Thông tin do reCAPTCHA thu thập được lưu trữ tuân theo Chính sách bảo mật của Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

 

Quyền riêng tư theo GDPR

Cơ sở pháp lý để xử lý Dữ liệu cá nhân theo GDPR

Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu cá nhân với các điều kiện sau đây:

 • Có sự đồng thuận: Bạn cho phép xử lý Dữ liệu cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể.
 • Thực hiện hợp đồng: Việc cung cấp Dữ liệu cá nhân là cần thiết để thực hiện thỏa thuận với Bạn và/hoặc các nghĩa vụ trước hợp đồng.
 • Nghĩa vụ pháp lý: Xử lý Dữ liệu cá nhân là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ pháp lý mà Công ty phải tuân thủ.
 • Lợi ích sống còn: Xử lý Dữ liệu cá nhân là cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của Bạn hoặc của một cá nhân khác.
 • Lợi ích công: Việc xử lý Dữ liệu cá nhân có liên quan đến công việc phục vụ cho lợi ích công cộng hoặc thực thi quyền hạn chính thức được giao cho Công ty.
 • Lợi ích chính đáng: Xử lý Dữ liệu cá nhân là cần thiết cho việc theo đuổi lợi ích chính đáng của Công ty.

Trong mọi trường hợp, Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ làm rõ cơ sở pháp lý cụ thể được áp dụng cho việc xử lý, đặc biệt là trong trường hợp việc cung cấp Dữ liệu cá nhân là yêu cầu bắt buộc theo luật định hoặc theo hợp đồng, hay là một yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng.

Quyền của Bạn theo GDPR

Công ty cam kết tôn trọng tính bảo mật của Dữ liệu cá nhân của Bạn và đảm bảo Bạn có thể thực hiện các quyền của mình.

Theo Chính sách quyền riêng tư này, và theo luật EU nếu như Bạn đang ở EU, Bạn có quyền:

 • Yêu cầu truy cập vào Dữ liệu cá nhân của Bạn. Quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin Chúng tôi có về Bạn. Bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của mình ngay trong phần cài đặt tài khoản của Bạn bất kỳ lúc nào. Nếu bạn không tự thực hiện được những điều này, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để yêu cầu hỗ trợ cho Bạn. Quyền này cũng cho phép Bạn nhận được một bản sao Dữ liệu cá nhân về Bạn mà Chúng tôi lưu giữ.
 • Yêu cầu sửa Dữ liệu cá nhân về Bạn mà Chúng tôi lưu giữ. Bạn có quyền yêu cầu sửa bất kỳ thông tin không đầy đủ hoặc thiếu chính xác nào về Bạn mà Chúng tôi lưu giữ.
 • Phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn. Trong trường hợp Chúng tôi lấy lợi ích chính đáng làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu và có một vài nguyên do cụ thể khiến Bạn muốn phản đối việc Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn trên cơ sở này, Bạn cũng có quyền phản đối trong trường hợp Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn cho mục đích marketing trực tiếp.
 • Yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của Bạn. Bạn có quyền yêu cầu Chúng tôi xóa hoặc hủy Dữ liệu cá nhân của Bạn khi không có lý do chính đáng để Chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu đó.
 • Yêu cầu chuyển giao Dữ liệu cá nhân của Bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp Dữ liệu cá nhân của Bạn (dưới định dạng có cấu trúc, thường dùng, có thể đọc bằng máy) cho Bạn hoặc cho bên thứ ba mà Bạn đã chọn. Xin lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho thông tin tự động mà ban đầu Bạn đã đồng ý cho Chúng tôi sử dụng hoặc trong trường hợp Chúng tôi đã sử dụng thông tin đó để thực hiện giao dịch với Bạn.
 • Rút lại sự đồng ý của Bạn. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý về việc sử dụng Dữ liệu cá nhân của Bạn. Nếu Bạn rút lại sự đồng ý của mình, Chúng tôi có thể sẽ không cấp cho Bạn quyền truy cập vào một số chức năng cụ thể của Dịch vụ.

Thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của Bạn theo GDPR

Bạn có thể thực hiện các quyền truy cập, điều chính, hủy bỏ và phản đối bằng cách liên hệ với Chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu Bạn xác minh danh tính của Bạn trước khi đáp ứng các yêu cầu đó. Nếu Bạn đưa ra yêu cầu, Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời Bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu về việc Chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của Bạn. Để biết thêm thông tin, nếu Bạn đang ở Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương của Bạn.

 

Quyền riêng tư theo CCPA

Phần thông báo về quyền riêng tư dành cho cư dân California này bổ sung thông tin có trong Chính sách quyền riêng tư của Chúng tôi và chỉ áp dụng cho khách truy cập, người dùng và những người khác cư trú tại Bang California.

Các loại thông tin cá nhân được thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp xác định, có liên quan đến, mô tả, đề cập đến hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý với Người tiêu dùng hoặc Thiết bị cụ thể. Sau đây là danh sách các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập hoặc có thể đã được thu thập từ cư dân California trong vòng 12 tháng qua.

Xin lưu ý rằng dưới đây là các danh mục và ví dụ đã được định nghĩa trong CCPA. Điều này không có nghĩa là tất cả các ví dụ được nêu trong một danh mục thông tin cá nhân đều được Chúng tôi thu thập, mà chỉ phản ánh việc theo những gì đã biết, chúng tôi thực sự tin rằng một số thông tin thuộc danh mục đó có thể được và có thể đã được thu thập. Ví dụ: một số loại thông tin cá nhân sẽ chỉ được thu thập nếu Bạn trực tiếp cung cấp thông tin cá nhân đó cho Chúng tôi.

Loại A: Thông tin định danh.

Ví dụ: Tên thật, bí danh, địa chỉ bưu điện, mã định danh cá nhân duy nhất, mã định danh trực tuyến, địa chỉ IP, địa chỉ email, tên tài khoản, số giấy phép lái xe, số hộ chiếu hoặc các thông tin định danh tương tự khác.

Có thu thập hay không: Có.

Loại B: Các loại thông tin cá nhân được nêu trong đạo luật Hồ sơ Khách hàng của California (Bộ luật Dân sự California, Mục 1798.80 (e)).

Ví dụ: Tên, chữ ký, số An sinh xã hội, đặc điểm hoặc mô tả ngoại hình, địa chỉ, số điện thoại, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe hoặc số thẻ căn cước do bang cấp, số hợp đồng bảo hiểm, tình trạng học hành, tình trạng công việc, lịch sử việc làm, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số thẻ ghi nợ, hoặc bất kỳ thông tin về tài chính, y tế hoặc bảo hiểm sức khỏe nào khác. Một số thông tin cá nhân trong danh mục này có thể trùng lặp với các danh mục khác.

Có thu thập hay không: Có.

Loại C: Các đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật California hoặc luật Liên bang.

Ví dụ: Tuổi (40 trở lên), chủng tộc, màu da, nguồn gốc tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, quốc tịch, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tình trạng hôn nhân, tình trạng bệnh lý, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, giới tính (bao gồm giới tính xã hội, bản dạng giới, thể hiện giới, mang thai hoặc sinh con và các tình trạng y tế liên quan), xu hướng tính dục, tình trạng đang phục vụ trong quân đội hay là cựu chiến binh, thông tin di truyền (bao gồm cả thông tin di truyền của gia đình).

Có thu thập hay không: Không.

Loại D: Thông tin thương mại.

Ví dụ: Hồ sơ và lịch sử về các sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua hoặc cân nhắc mua.

Có thu thập hay không: Không.

Loại E: Thông tin sinh trắc học.

Ví dụ: Các đặc điểm di truyền, sinh lý, hành vi và sinh học, hoặc các chuỗi hoạt động mà từ đó rút ra được khuôn mẫu hoặc thông tin nhận dạng khác, chẳng hạn như dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt và nhận diện giọng nói, ảnh chụp mống mắt hoặc võng mạc, cách gõ phím, dáng đi hoặc các đặc điểm bề ngoài khác, và dữ liệu về giấc ngủ, sức khỏe hoặc hoạt động thể dục.

Có thu thập hay không: Không.

Loại F: Hoạt động trên Internet hoặc mạng tương tự.

Ví dụ: Tương tác với Dịch vụ hoặc quảng cáo của chúng tôi.

Có thu thập hay không: Có.

Loại G: Dữ liệu định vị.

Ví dụ: Vị trí thực tế tương đối.

Có thu thập hay không: Không.

Loại H: Dữ liệu cảm quan.

Ví dụ: Thông tin ở dạng âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, mùi, hay tương tự.

Có thu thập hay không: Không.

Loại I: Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm.

Ví dụ: Lịch sử công việc và đánh giá hiệu suất làm việc trong quá khứ hoặc hiện tại.

Có thu thập hay không: Không.

Loại J: Thông tin giáo dục không công khai (theo Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền giáo dục dành cho Gia đình (Tiêu đề 20, Bộ luật Hoa Kỳ, Mục 1232g và Tiêu đề 34, Bộ luật Quy định Liên bang, Mục 99)).

Ví dụ: Hồ sơ giáo dục do cơ sở giáo dục hoặc bên đại diện cho tổ chức giáo dục lưu trữ có liên quan trực tiếp đến học sinh, chẳng hạn như điểm số, bảng điểm, danh sách lớp học, thời khóa biểu, mã nhận dạng học sinh, thông tin tài chính của học sinh hoặc hồ sơ kỷ luật của học sinh.

Có thu thập hay không: Không.

Loại K: Suy luận rút ra từ thông tin cá nhân khác.

Ví dụ: Hồ sơ phản ánh sở thích, đặc điểm, xu hướng tâm lý, khuynh hướng, hành vi, thái độ, trí thông minh, khả năng và năng khiếu của một người.

Có thu thập hay không: Không.

Theo CCPA, thông tin cá nhân không bao gồm:

 • Thông tin công khai có trong hồ sơ của chính phủ 
 • Thông tin người tiêu dùng đã được tổng hợp hoặc đã được khử nhận dạng
 • Thông tin nằm ngoài phạm vi của CCPA, chẳng hạn như: 
  • Thông tin y tế hoặc sức khỏe được đề cập trong Đạo luật về Trách nhiệm giải trình và Cung cấp Bảo hiểm y tế năm 1996 (HIPAA) và Đạo luật Bảo mật thông tin y tế của California (CMIA), hoặc dữ liệu thử nghiệm lâm sàng
  • Thông tin cá nhân được đề cập trong một số luật về quyền riêng tư dành cho lĩnh vực cụ thể, bao gồm Đạo luật Báo cáo tín dụng công bằng (FRCA), Đạo luật Gramm-Leach-Bliley (GLBA), Đạo luật Bảo mật thông tin tài chính của California (FIPA) và Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư của người lái xe năm 1994

Các nguồn thông tin cá nhân

Các danh mục thông tin cá nhân được liệt kê ở trên được chúng tôi thu thập từ các loại nguồn sau:

 • Trực tiếp từ Bạn. Ví dụ: từ các mẫu đơn Bạn điền hoặc các tùy chọn bạn đưa ra trên Dịch vụ của chúng tôi.
 • Gián tiếp từ bạn. Ví dụ: từ việc quan sát hoạt động của Bạn trên Dịch vụ của chúng tôi.
 • Tự động đến từ Bạn. Ví dụ: qua Cookie do Chúng tôi hoặc Nhà cung cấp dịch vụ đặt trên Thiết bị của Bạn khi bạn truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi.
 • Từ Nhà cung cấp dịch vụ. Ví dụ: từ các nhà cung cấp bên thứ ba thực hiện việc theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, mang đến cho Bạn quảng cáo nhắm đối tượng, hoặc cung cấp Dịch vụ của Chúng tôi đến cho Bạn.

Sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích thương mại

Chúng tôi có thể dử dụng thông tin cá nhân đã thu thập được cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích thương mại (theo định nghĩa trong CCPA), bao gồm các ví dụ sau:

 • Để vận hành và cung cấp cho Bạn Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để hỗ trợ và để trả lời các thắc mắc cho Bạn, bao gồm việc điều tra và giải quyết các mối quan tâm của Bạn cũng như theo dõi và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để đáp ứng lý do Bạn đã cung cấp thông tin. Ví dụ: nếu Bạn chia sẻ thông tin liên hệ của Bạn để đặt câu hỏi về Dịch vụ của chúng tôi, Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân đó để trả lời câu hỏi của Bạn.
 • Để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật và theo yêu cầu bắt buộc của luật hiện hành, lệnh của tòa án hoặc các quy định của chính phủ.
 • Cho mục đích được mô tả cho Bạn khi thu thập thông tin cá nhân của Bạn hoặc được quy định trong CCPA.
 • Cho mục đích quản trị và kiểm toán nội bộ.
 • Để phát hiện các sự cố bảo mật và bảo vệ trước hoạt động gây nguy hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp, bao gồm cả việc truy tố những đối tượng chịu trách nhiệm khi cần thiết.

Xin lưu ý rằng các ví dụ ở trên đây chỉ có tính chất minh họa chứ không bao quát hết. Để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi sử dụng thông tin, vui lòng tham khảo mục “Sử dụng Dữ liệu cá nhân của Bạn”.

Nếu Chúng tôi quyết định thu thập các danh mục thông tin cá nhân bổ sung hoặc sử dụng thông tin đã thu thập cho các mục đích khác, không liên quan hoặc không tương thích so với nội dung nêu trên, Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách quyền riêng tư này.

Tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích thương mại

Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ, và có thể đã sử dụng hoặc tiết lộ trong 12 tháng gần đây nhất, các danh mục thông tin cá nhân sau đây cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích thương mại:

Loại A: Thông tin định danh.

Loại B: Các loại thông tin cá nhân được nêu trong đạo luật Hồ sơ Khách hàng của California (Bộ luật Dân sự California, Mục 1798.80 (e)).

Loại F: Hoạt động trên Internet hoặc mạng tương tự.

Xin lưu ý rằng các danh mục trên đây đã được định nghĩa trong CCPA. Điều này không có nghĩa là tất cả các ví dụ được nêu trong một danh mục thông tin cá nhân đều được Chúng tôi tiết lộ, mà chỉ phản ánh việc theo những gì đã biết, chúng tôi thực sự tin rằng một số thông tin thuộc danh mục đó có thể được và có thể đã được tiết lộ.

Khi Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích thương mại, giao dịch mà Chúng tôi tham gia sẽ mô tả mục đích và bắt buộc người nhận phải đồng thời giữ bí mật thông tin cá nhân đó và không sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện giao dịch.

Chuyển giao thông tin cá nhân

Trong CCPA, khái niệm “bán” bao gồm việc doanh nghiệp chuyển giao, cho thuê, phát hành, tiết lộ, phổ biến, cung cấp, hoặc chia sẻ bằng lời nói, bằng văn bản, bằng phương tiện điện tử hoặc cách khác, thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho một bên thứ ba để thu lại giá trị. Điều đó có nghĩa là Chúng tôi có thể đổi lại cho việc chia sẻ thông tin cá nhân để nhận được khoản lợi ích, nhưng không nhất thiết đó là khoản lợi ích bằng tiền.

Xin lưu ý rằng các danh mục dưới đây đã được định nghĩa trong CCPA. Điều này không có nghĩa là tất cả các ví dụ được nêu trong một danh mục thông tin cá nhân đều được Chúng tôi chuyển giao đi, mà chỉ phản ánh việc theo những gì đã biết, chúng tôi thực sự tin rằng một số thông tin thuộc danh mục đó có thể được và có thể đã được chia sẻ để đổi lấy giá trị.

Chúng tôi có thể chuyển giao, và có thể đã chuyển giao trong 12 tháng gần đây nhất, các loại thông tin cá nhân sau đây:

Loại A: Thông tin định danh.

Loại B: Các loại thông tin cá nhân được nêu trong đạo luật Hồ sơ Khách hàng của California (Bộ luật Dân sự California, Mục 1798.80 (e)).

Loại F: Hoạt động trên Internet hoặc mạng tương tự.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn như đã nêu trên với các bên thứ ba sau đây:

Các nhà cung cấp dịch vụ

Các công ty liên kết của Chúng tôi

Các đối tác kinh doanh của Chúng tôi

Các nhà cung cấp bên thứ ba mà Bạn hoặc cơ quan đại diện của Bạn cho phép Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp cho Bạn

Chuyển giao thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, một số trang web của bên thứ ba mà chúng tôi liên kết đến có thể thu thập thông tin này. Các trang web này có các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư của riêng họ và chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ hợp pháp giám sát việc sử dụng Internet của con em mình và hướng dẫn con em không bao giờ cung cấp thông tin trên các trang web khác khi chưa được sự cho phép.

Chúng tôi không chuyển giao thông tin cá nhân của Người tiêu dùng dưới 16 tuổi, trừ khi Chúng tôi nhận được sự cho phép xác nhận (quyền chọn tham gia) từ Người tiêu dùng có tuổi từ 13 đến 16, hoặc từ cha mẹ hoặc người giám hộ của Người tiêu dùng dưới 13 tuổi. Người tiêu dùng đã cho phép chuyển giao thông tin cá nhân có thể chọn không cho phép chuyển giao tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai. Để thực hiện quyền từ chối, Bạn hoặc đại diện được ủy quyền của Bạn có thể gửi yêu cầu bằng cách liên hệ với Chúng tôi.

Nếu Bạn có lý do để tin rằng trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc dưới 16 tuổi) đã cung cấp thông tin cá nhân cho Chúng tôi, vui lòng liên hệ với Chúng tôi và cung cấp đầy đủ chi tiết để Chúng tôi có thể xóa thông tin đó.

Quyền của Bạn theo CCPA

CCPA cung cấp cho cư dân California những quyền cụ thể về thông tin cá nhân của họ. Nếu bạn là cư dân tại California, Bạn có các quyền sau:

 • Quyền được thông báo. Bạn có quyền được thông báo về các loại Dữ liệu cá nhân được thu thập và mục đích sử dụng Dữ liệu cá nhân đó.
 • Quyền truy cập/quyền yêu cầu. CCPA cho phép Bạn yêu cầu Công ty tiết lộ thông tin cho Bạn về việc Chúng tôi thu thập, sử dụng, bán, tiết lộ nhằm phục vụ mục đích kinh doanh, và chia sẻ thông tin cá nhân. Khi Chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của Bạn, Chúng tôi sẽ tiết lộ cho Bạn: 
  • Các loại thông tin cá nhân Chúng tôi thu thập về Bạn
  • Các loại nguồn thông tin cá nhân Chúng tôi thu thập về Bạn
  • Mục đích kinh doanh hoặc mục đích thương mại của chúng tôi cho việc thu thập hoặc bán thông tin cá nhân đó
  • Các bên thứ ba mà Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân đó
  • Các phần thông tin cá nhân cụ thể mà Chúng tôi đã thu thập về Bạn

Nếu Chúng tôi đã bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn vì mục đích kinh doanh, Chúng tôi sẽ tiết lộ cho Bạn:

 • Các loại thông tin cá nhân được bán 
 • Các loại thông tin cá nhân được tiết lộ
 • Quyền lựa chọn từ chối bán Dữ liệu cá nhân. Bạn cũng có quyền yêu cầu Chúng tôi không được bán Dữ liệu cá nhân của Bạn. Vui lòng liên hệ với Chúng tôi để đưa ra yêu cầu từ chối.
 • Quyền xóa Dữ liệu cá nhân. Bạn có quyền yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của Bạn, với một số ngoại lệ nhất định. Khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của Bạn, Chúng tôi sẽ xóa (và yêu cầu các Nhà cung cấp Dịch vụ của Chúng tôi xóa) thông tin cá nhân của Bạn trong hồ sơ của chúng tôi, trừ khi có ngoại lệ được áp dụng. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu xóa của Bạn nếu như việc giữ lại thông tin này là cần thiết để Chúng tôi hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ của Chúng tôi: 
  • Hoàn thành giao dịch có sử dụng thông tin cá nhân mà Chúng tôi thu thập, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà Bạn yêu cầu, thực hiện các hành động có lý trong phạm vi mối quan hệ kinh doanh hiện có giữa chúng tôi với Bạn, hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với Bạn.
  • Phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ trước các hoạt động gây hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp, hoặc truy tố những đối tượng chịu trách nhiệm. 
  • Tìm kiếm lỗi cho sản phẩm để phát hiện và sửa lỗi làm ảnh hưởng đến chức năng hiện có.
  • Thực hiện quyền tự do ngôn luận, đảm bảo người tiêu dùng khác được thực hiện quyền tự do ngôn luận, hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của pháp luật. 
  • Tuân thủ Đạo luật Quyền riêng tư trong Truyền thông Điện tử của California (Bộ luật Hình sự California, Mục 1546 và tiếp theo).
  • Tham gia vào nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc thống kê vì lợi ích công và có sự tuân thủ theo luật hiện hành về quyền riêng tư và đạo đức, nếu Bạn đã hiểu và chấp nhận cung cấp thông tin trước đó và việc xóa thông tin này có thể khiến cho sự thành công của nghiên cứu bị ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc trở nên bất khả thi.
  • Dựa trên mối quan hệ của Bạn với Chúng tôi, cho phép thông tin chỉ được sử dụng trong nội bộ một cách phù hợp với kỳ vọng của người tiêu dùng.
  • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
  • Tận dụng thông tin một cách hợp pháp trong nội bộ, phù hợp với hoàn cảnh mà Bạn cung cấp thông tin.
 • Quyền không bị phân biệt đối xử. Bạn có quyền không bị phân biệt đối xử vì đã thực hiện bất kỳ quyền nào của Người tiêu dùng, bao gồm các hành động: 
  • Từ chối cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho Bạn
  • Áp dụng giá nhiều loại giá cho hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm cả việc sử dụng biện pháp giảm giá hoặc lợi ích khác hoặc áp dụng hình phạt
  • Cung cấp cho Bạn hàng hóa hoặc dịch vụ có chất lượng ở mức độ khác nhau
  • Đề xuất rằng Bạn sẽ nhận được mức giá/cước khác hoặc mức độ/chất lượng khác cho hàng hóa/dịch vụ.

Thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo CCPA

Để thực hiện bất kỳ quyền nào của Bạn theo CCPA và nếu bạn là cư dân California, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua:

 • Email: info@ct-strategies.com

Chỉ mình Bạn, hoặc là một cá nhân được Bạn ủy quyền và đã đăng ký với Tổng Thư ký Bang California, được phép đưa ra yêu cầu có thể kiểm chứng liên quan đến thông tin cá nhân của Bạn.

Yêu cầu của Bạn dành cho chúng tôi phải:

 • Cung cấp đủ thông tin giúp Chúng tôi xác minh đúng mực rằng thông tin cá nhân mà Chúng tôi thu thập có liên quan đến Bạn, hoặc Bạn là đại diện đã được ủy quyền
 • Mô tả yêu cầu của Bạn một cách chi tiết để giúp chúng tôi hiểu, đánh giá và phản hồi một cách đúng đắn

Chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của Bạn hoặc cung cấp thông tin cần thiết cho Bạn nếu chúng tôi không thể:

 • Xác minh danh tính của Bạn hoặc quyền hạn của Bạn để thực hiện yêu cầu
 • Xác nhận rằng thông tin cá nhân có liên quan đến Bạn

Chúng tôi sẽ tiết lộ và cung cấp miễn phí thông tin cần thiết trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu có thể kiểm chứng của Bạn. Khoảng thời gian để cung cấp thông tin cần thiết có thể được kéo dài một lần thêm 45 ngày nữa nếu cần thiết, hợp lý và có thông báo trước.

Chúng tôi chỉ có thể tiết lộ thông tin trong giới hạn 12 tháng trước ngày nhận được yêu cầu có thể kiểm chứng.

Với các yêu cầu di chuyển dữ liệu sang nền tảng khác, Chúng tôi sẽ lựa chọn định dạng dễ sử dụng để chứa thông tin cá nhân của Bạn, cho phép Bạn chuyển giao thông tin từ thực thể này sang thực thể khác mà không gặp trở ngại.

Không bán thông tin cá nhân của tôi

Bạn có quyền lựa chọn không cho phép thông tin cá nhân của Bạn được bán. Khi Chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của Bạn, Chúng tôi sẽ ngừng việc chuyển giao thông tin cá nhân của Bạn. Để thực hiện quyền từ chối, hãy liên hệ với Chúng tôi.

Các nhà cung cấp dịch vụ làm việc với chúng tôi (ví: dụ: các đối tác phân tích hay đối tác quảng cáo) có thể sử dụng các công nghệ bán dữ liệu cá nhân được định nghĩa trong luật CCPA áp dụng trong Dịch vụ. Nếu bạn muốn từ chối việc thông tin cá nhân của Bạn được sử dụng để mang đến quảng cáo dựa trên mối quan tâm và việc thông tin đó có thể được bán theo như trong luật CCPA, bạn có thể làm theo chỉ dẫn dưới đây để lựa chọn từ chối.

Xin lưu ý rằng lựa chọn từ chối chỉ dành riêng cho trình duyệt Bạn đang sử dụng. Bạn có thể cần phải từ chối lại nếu Bạn sử dụng trình duyệt khác.

Trang web

Bạn có thể từ chối nhận quảng cáo đã được cá nhân hóa từ các Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi bằng cách làm theo chỉ dẫn đăng trên Dịch vụ:

Lựa chọn không tham gia sẽ đặt một cookie duy nhất cho trình duyệt trên máy tính mà Bạn dùng để từ chối nhận quảng cáo. Nếu Bạn thay đổi trình duyệt hoặc xóa cookie này, Bạn sẽ phải thực hiện từ chối lại.

Thiết bị di động

Thiết bị di động của Bạn có thể cho phép bạn từ chối việc thông tin về các ứng dụng mà Bạn dùng được sử dụng để cung cấp các quảng cáo nhắm vào mối quan tâm của Bạn:

 • Trên thiết bị Android, lựa chọn “Từ chối quảng cáo dựa trên mối quan tâm” hoặc “Không cá nhân hóa quảng cáo” 
 • Trên thiết bị iOS, lựa chọn “Giới hạn theo dõi quảng cáo”

Bạn cũng có thể dừng việc thu thập thông tin vị trí từ thiết bị di động của Bạn bằng cách thay đổi cài đặt trên thiết bị di động.

Chính sách Không theo dõi được yêu cầu bởi Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư trực tuyến của California (CalOPPA)

Dịch vụ của chúng tôi không có phản ứng với tín hiệu Không theo dõi.

Tuy nhiên, một số trang web của bên thứ ba có theo dõi hoạt động duyệt web của Bạn. Nếu truy cập vào các trang web như vậy, Bạn có thể cài đặt cho trình duyệt của Bạn thông báo cho trang web rằng Bạn không muốn bị theo dõi. Bạn có thể tắt hay bật Không theo dõi ở trang cài đặt hay tùy chỉnh của trình duyệt mà Bạn dùng.

 • Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không nhắm đến người dưới 13 tuổi, và chúng tôi không có chủ ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của người dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và biết được rằng con của Bạn đã cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với Chúng tôi. Khi nhận ra rằng Chúng tôi đã thu thập Dữ liệu cá nhân của người dưới 13 tuổi mà không được cha mẹ đồng ý hay xác minh, Chúng tôi sẽ tiến hành các bước xóa bỏ thông tin đó khỏi máy chủ của Chúng tôi.

Nếu Chúng tôi cần có sự đồng ý để làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin của Bạn và sự đồng ý của cha mẹ là bắt buộc ở quốc gia của Bạn, Chúng tôi cần phải có sự đồng ý từ cha mẹ của Bạn trước khi Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

 • Quyền riêng tư của Bạn ở California (luật Shine the Light của California)

Theo mục 1798 của Bộ luật Dân sự California (luật Shine the Light của California), cư dân California đã thiết lập mối quan hệ kinh doanh với chúng tôi được phép mỗi năm một lần yêu cầu nhận thông tin về việc Dữ liệu cá nhân của họ được chia sẻ với các bên thứ ba để phục vụ mục đích marketing trực tiếp của các bên này.

Nếu bạn là cư dân California, Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi bằng thông tin liên lạc được cung cấp ở đưới đây để biết thêm thông tin về luật Shine the Light của California.

Quyền riêng tư của Người dùng là trẻ vị thành niên ở California (Bộ luật Kinh doanh và nghề nghiệp của California, Mục 22581)

Theo mục 22581 trong Bộ luật Kinh doanh và nghề nghiệp của California, cư dân California dưới 18 tuổi là người đăng ký sử dụng các trang web, dịch vụ hay ứng dụng trực tuyến có quyền yêu cầu và được đáp ứng việc xóa bỏ nội dung hoặc thông tin mà họ đã công khai đăng lên.

Để yêu cầu những dữ liệu đó bị xóa bỏ, và nếu bạn là cư dân California, Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi bằng thông tin liên lạc được cung cấp ở dưới đây và kèm theo địa chỉ email gắn liền với tài khoản của Bạn.

Xin lưu ý rằng yêu cầu của Bạn không đảm bảo rằng nội dung hoặc thông tin đã được đăng lên sẽ được xóa bỏ hoàn toàn, và trong một số trường hợp, pháp luật có thể không cho phép hoặc không bắt buộc nội dung hoặc thông tin đó phải được xóa.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của Chúng tôi có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác không do Chúng tôi vận hành. Nếu Bạn nhấp vào một liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến cáo Bạn nên xem kỹ Chính sách quyền riêng tư của mọi trang web mà Bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc quy tắc của bất kỳ trang web hay dịch vụ của bên thứ ba nào.

Thay đổi Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình một cách không định kỳ. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về mọi thay đổi bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới lên trang này.

Chúng tôi sẽ cho Bạn biết qua email hoặc thông báo được làm nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi trước khi thay đổi có hiệu lực, và sẽ thay đổi ngày “Cập nhật gần đây nhất” ở đầu trang Chính sách quyền riêng tư này.

Bạn nên xem và cập nhật lại Chính sách quyền riêng tư này để nắm rõ mọi thay đổi. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư có hiệu lực từ khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ với Chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua: