Các Điều khoản và Điều kiện

Cập nhật gần đây nhất vào ngày 13/9/2021

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.

Giải thích và Định nghĩa

Giải thích

Những từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có ý nghĩa được xác định theo các điều kiện sau đây. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Theo mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này:

Công ty liên kết  là thực thể kiểm soát, nằm dưới sự kiểm soát của hoặc có chung công ty mẹ với một bên khác. “Kiểm soát” ở đây có nghĩa là sở hữu ít nhất 50% cổ phần, vốn chủ sở hữu hoặc các chứng khoán khác cho phép bên sở hữu có quyền bỏ phiếu bầu cử giám đốc hay vị trí quản lý khác.

Quốc gia là Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

Công ty (được gọi là “Công ty” hoặc “Chúng tôi” trong Thỏa thuận này) là CT Strategies, có địa chỉ tại 1800 M Street NW Ste 540, Washington, D.C. 20036.

Thiết bị là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ, chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

Phản hồi có nghĩa là sáng kiến, góp ý hay đề xuất của Bạn về các đặc tính, mức độ hiệu quả và các tính năng của Dịch vụ.

Dịch vụ đồng nghĩa với Trang web.

Các Điều khoản và Điều kiện (gọi đơn giản là Các Điều khoản) là các Điều khoản và Điều kiện quy định thỏa thuận giữa Bạn và Chúng tôi về việc sử dụng Dịch vụ.

Dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba là bất kỳ dịch vụ hay nội dung nào (bao gồm dữ liệu, thông tin, sản phẩm hay dịch vụ) do bên thứ ba cung cấp, và được hiển thị, kèm theo hoặc có sẵn trên Dịch vụ.

trang web hoặc trang web mạng xã hội nào mà thông qua đó Người dùng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng Dịch vụ.

Trang web là trang web của CT Strategies tại địa chỉ https://ct-strategies.com

Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc là công ty hay thực thể pháp lý khác thay mặt cá nhân đó truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nếu có.

Tuyên bố

Đây là các Điều khoản và Điều kiện quản lý việc sử dụng Dịch vụ này và thỏa thuận giữa Bạn và Chúng tôi. Các Điều khoản và Điều kiện này quy định quyền và nghĩa vụ của người dùng trong việc sử dụng Dịch vụ.

Việc truy cập và sử dụng Dịch vụ của Bạn phụ thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả người truy cập và người sử dụng Dịch vụ.

Khi truy cập và sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này, Bạn sẽ không được phép truy cập Dịch vụ.

Bạn là người trên 18 tuổi. Chúng tôi không cho phép người dưới 18 tuổi sử dụng Dịch vụ.

Ngoải ra, việc truy cập và sử dụng Dịch vụ của Bạn còn phụ thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của Chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư của Chúng tôi nêu rõ các chính sách và thủ tục của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn khi Bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Trang web, và cho Bạn biết về các quyền riêng tư của Bạn và cách pháp luật bảo vệ Bạn. Xin vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư của Chúng tôi trước khi sử dụng Dịch vụ.

Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ, và nội dung gốc (không bao gồm nội dung do Bạn hoặc người dùng khác cung cấp), các tính năng và các chức năng của Dịch vụ là tài sản độc quyền của Công ty và các bên cấp phép cho Công ty.

Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của cả Quốc gia và nước ngoài.

Các thương hiệu và hình ảnh tổng thể thương mại của chúng tôi không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Phản hồi của Bạn dành cho Chúng tôi

Bạn nhượng lại tất cả mọi quyền lợi, quyền sở hữu và lợi ích từ Phản hồi mà Bạn cung cấp cho Chúng tôi. Trong trường hợp sự nhượng lại không có hiệu lực, Bạn đồng ý cấp cho Chúng tôi quyền và giấy phép sử dụng, tiết lộ, cấp phép cho bên thứ ba, sửa đổi và khai thác Phản hồi không giới hạn. Quyền và giấy phép này có tính chất không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền và áp dụng trên toàn cầu. 

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của Chúng tôi có thể chứa các đường liên kết đến các trang web hay dịch vụ của bên thứ ba không do Công ty sở hữu hay kiểm soát.

Công ty không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc quy tắc của bất kỳ trang web hay dịch vụ của bên thứ ba nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nói chung, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào có nguyên nhân, hoặc được cho là có nguyên nhân, đến từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua các trang web hoặc dịch vụ này.

Chúng tôi khuyến cáo Bạn nên đọc các trang Điều khoản và Điều kiện và Chính sách quyền riêng tư của mọi trang web hoặc dịch vụ thuộc bên thứ ba mà Bạn truy cập.

Chấm dứt quyền truy cập

Chúng tôi có thể lập tức chấm dứt hoặc tạm đình chỉ quyền truy cập của Bạn mà không phải thông báo trước và không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ lý do nào, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Sau khi bị đình chỉ, quyền sử dụng dịch vụ của Bạn ngay lập tức chấm dứt.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bất kể thiệt hại mà Bạn có thể phải chịu, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của Công ty theo bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều khoản này, và khoản bồi thường dành riêng cho Bạn sẽ được giới hạn ở số tiền Bạn đã thanh toán qua Dịch vụ, hoặc ở mức 100 USD nếu Bạn chưa mua gì thông qua Dịch vụ.

Trong phạm vi tối đa theo luật hiện hành, Công ty hoặc các nhà cung cấp của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc thông tin khác, thiệt hại do gián đoạn kinh doanh, thiệt hại do thương tích cá nhân, mất quyền riêng tư phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, phần mềm và/hoặc phần cứng của bên thứ ba được sử dụng cùng với Dịch vụ, hoặc có liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Các Điều khoản này), ngay cả khi Công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào đã được biết về khả năng xảy ra những thiệt hại đó, và ngay cả khi khoản bồi thường không đáp ứng được mục đích cốt yếu của nó.

Một số bang không cho phép việc loại trừ các bảo đảm ngầm định hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, có nghĩa là một số giới hạn nêu trên có thể không được áp dụng. Ở những bang này, trách nhiệm pháp lý của mỗi bên sẽ được giới hạn ở mức tối đa mà pháp luật cho phép.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm “NHƯ HIỆN TRẠNG” và “NHƯ HIỆN CÓ”

Dịch vụ được cung cấp cho Bạn “NHƯ HIỆN TRẠNG” và “NHƯ HIỆN CÓ” với đầy đủ lỗi và nhược điểm và hoàn toàn không có bảo đảm. Ở mức tối đa mà pháp luật hiện hành cho phép, Công ty nhân danh chính bản thân và thay mặt cho các Công ty liên kết cũng như các bên cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ cho họ từ chối tất cả mọi loại bảo đảm, dù là công khai, ngầm định, theo luật định hay cách khác đối với Dịch vụ, bao gồm tất cả các bảo đảm ngầm định về tính thương mại, về tính phù hợp với công dụng, về quyền sở hữu và về sự không vi phạm, và các bảo đảm có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, quá trình thực hiện, sử dụng hay phương thức thương mại. Để cung cấp một ví dụ về nội dung nêu trên, Chúng tôi không đưa ra bảo đảm hoặc cam kết và không tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn, đạt được kết quả định trước, tương thích với phần mềm, ứng dụng, hệ thống hoặc dịch vụ khác, hoạt động mà không bị gián đoạn, đáp ứng tiêu chuẩn về khả năng hoạt động hoặc độ tin cậy, không có lỗi, hoặc sẽ sửa chữa được mọi lỗi và nhược điểm.

Để cung cấp thêm một ví dụ về nội dung nêu trên, Công ty và nhà cung cấp của công ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức, công khai hay ngầm định: (1) về hoạt động hoặc tính sẵn sàng của Dịch vụ hoặc thông tin, nội dung và tài liệu hoặc sản phẩm có trên Dịch vụ; (2) rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; (3) về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính hiện thời của thông tin hoặc nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ; hoặc (4) Dịch vụ, máy chủ của Dịch vụ, nội dung, hoặc e-mail được Công ty gửi hoặc thay mặt cho Công ty không có vi-rút, mã độc, trojan, sâu máy tính, phần mềm độc hại, mã dạng bom hẹn giờ hoặc các thành phần có hại khác.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số loại bảo đảm hoặc giới hạn đối với các quyền theo luật định hiện hành dành cho người tiêu dùng, vì vậy nên một số hoặc tất cả những loại trừ và giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho Bạn. Trong trường hợp đó, các loại trừ và giới hạn được quy định trong phần này sẽ được áp dụng ở mức tối đa có thể thực thi được theo luật hiện hành.

Luật pháp nắm quyền điều chỉnh

Các Điều khoản này và việc sử dụng Dịch vụ của Bạn sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Quốc gia, trừ khi có sự xung đột pháp luật. Việc Bạn sử dụng Ứng dụng cũng có thể phải tuân theo luật pháp của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế khác.

Giải quyết tranh chấp

Nếu bạn có lo ngại hay tranh chấp nào liên quan đến Dịch vụ, trước tiên Bạn hãy cố gắng giải quyết tranh chấp bằng cách liên hệ với Chúng tôi.

Với người dùng tại Liên minh châu Âu (EU)

Nếu bạn là người tiêu dùng thuộc Liên minh châu Âu, bạn sẽ được hưởng lợi từ bất kỳ quy định bắt buộc nào có trong luật pháp của quốc gia mà bạn đang cư trú.

 

Tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ

Bạn xác nhận và đảm bảo rằng: (1) Bạn không cư trú ở quốc gia đang chịu lệnh cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố” và (2) Bạn không nằm trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc bị hạn chế nào của chính phủ Hoa Kỳ.

Tính hiệu lực từng phần và Miễn trừ

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều khoản này được coi là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích sao cho mục tiêu của điều khoản đó được hoàn thành một cách tốt nhất có thể theo luật hiện hành, và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Miễn trừ

Trừ khi được quy định trong văn bản này, việc một bên không thực hiện quyền hoặc không yêu cầu thực hiện nghĩa vụ được nêu trong Các Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của bên đó trong việc thực hiện quyền hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong tương lai. Tương tự như vậy, việc miễn trừ cho hành vi vi phạm không có nghĩa là các vi phạm về sau cũng sẽ được miễn trừ.

Diễn giải bản dịch

Các Điều khoản và Điều kiện này có thể đã được phiên dịch để cung cấp cho Bạn trên Dịch vụ của Chúng tôi. Bạn đồng ý rằng trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, văn bản gốc bằng tiếng Anh sẽ được ưu tiên sử dụng.

Thay đổi Các Điều khoản và Điều kiện

Chúng tôi có quyền đơn phương thay đổi hoặc thay thế Các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu có thay đổi quan trọng, Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo ít nhất là 30 ngày trước khi điều khoản mới đi vào hiệu lực. Chúng tôi sẽ tự ý xác định thế nào là thay đổi quan trọng.

Việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc Bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản mới. Nếu Bạn không chấp nhận các điều khoản mới, dù là toàn bộ hay một phần, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web và Dịch vụ.

Liên hệ với Chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Các Điều khoản và Điều kiện này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.